ASIAKKAIDEN TIETOSUOJASELOSTE

1.Rekisterinpitäjä

a. Nimi Rain Repin
b. Osoite Teinitie 3 A6
c. Sähköposti huolto@raumantalonmiespalvelut.fi
d. Puhelinnumero 040 7799 712

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja yhteydenottotavat

a. Nimi Rain Repin
b. Puhelinnumero 040 7799 712
c. Sähköposti huolto@raumantalonmiespalvelut.fi
d. Yhteydenottotapa: puh: X   sähköposti: X

3.Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Rekisteröityjen ryhmä koostuu Eezy laskutuspalvelun käyttäjän (rekisterinpitäjä) asiakkaista. Henkilötietojen antaminen perustuu toimeksiantosopimukseen rekistenpitäjän kanssa. Mikäli toimeksiannon hoitamisen edellyttämiä tietoja ei anneta, ei rekisterinpitäjä voi tarjota palveluitaan toimeksiantajalle. Asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käyttämällä rekisterinpitäjän palveluita.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito sekä toimeksiantosuhteeseen liittyvien lakisääteisten (kuten kirjanpitoon tai verotukseen) liittyvien velvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu toimeksiantosopimukseen ja asiakkaan toimeksiantoa varten antamaan suostumukseen. Rekisterinpitäjällä on myös oikeutettu etu käsitellä vastaanottamiaan henkilötietoja. Oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjää velvoittaviin lain tai viranomaisen määräyksiin, jotka liittyvät toimeksiantosopimuksen mukaisen palvelun tarjoamiseen sekä sopimuksen ja lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanoon.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan:
i. Nimi
ii. Asiakasnumero
iii. Osoite
iv. Puhelinnumero
v. Sähköpostiosoite,
vi. Muut tarpeelliset yhteystiedot,
vii. Palvelun osto- ja käyttötiedot
viii. Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten
tallennuspäivämäärä ja tietolähde

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja vastaanottaa rekisterinpitäjä sekä tämän lukuun toimiva Eezy ja sen
henkilökunta. Eezy ja sen henkilökunta voivat käsitellä henkilötietoja omassa toiminnassaan
rekisterinpitäjän lukuun toimiessaan toimeksiantosopimuksen mukaisen laskutuksen käytännön
toteuttajana.

Rekisterinpitäjä ja Eezy ovat tehneet käsittelyä koskevan tietosuoja-asetuksen mukaisen
sopimuksen käsittelyn edellytyksistä ja ehdoista sekä tietojen suojaamisesta.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tarpeen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä.

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muualta, kuten
viranomaisilta tai julkisesti käytössä olevista hakupalveluista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja
päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen
toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä
tavalla.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU/ETA:n ulkopuolelle. Jos kuitenkin
henkilötietoja luovutetaan EU/ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii
henkilötietojen suojan riittävästä tasosta noudattamalla tietojen siirrossa
tietosuojalainsäädännön edellyttämiä sopivia ja asianmukaisia suojaustoimia.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterinpitäjällä ja tämän lukuun henkilötietoja käsittelevillä on toteuttanut
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojan ja
tietoturvan varmistamiseksi. Henkilötiedot säilytetään sähköisiin tietokantoihin ja/tai
manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin.
Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla
tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti
ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy
estetty.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin
  henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen
  korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan
  havaita ja korjata helposti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan
  tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä
  vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa
  ja mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään
  koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne
  toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja
  mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle
  (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan
  talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen
  henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuoja-
asioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.